Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - kim jesteśmy.

 

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOTw Kielcach prowadzi swoją działalność w regionie od 1949 roku. Jest terenową jednostką organizacyjną Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych z siedzibą w Warszawie. Od 1999 roku posiada osobowość prawną i wpisana jest do ewidencji stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców.

Władze Rady FSNT NOT

  • Rada
  • Zarząd Rady
  • Komisja Rewizyjna

W skład Rady wchodzą delegaci 13-tu Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych:

WOTiW – Wojewódzki Ośrodek Techniki i Wynalazczości
PZITB - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
SITG – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
SGP- Stowarzyszenie Geodetów Polskich
SITK - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
SIMP - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
SITR - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa
PZITS - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
SITWM - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
SITP - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
SITPH - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutnicznego
SITSpoż. – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Spożywców

FSNT NOT dba o podnoszenie rangi i prestiżu zawodu inżynierskiego organizując różnego rodzaju wydarzenia, m.in :

konkurs "Mistrz Techniki"  plebiscyt „Złoty Inżynier” nagroda „Dźwignia” Forum Inżynierskie Olimpiada Wiedzy Technicznej konkurs "Młody Innowator"

FSNT NOT wydaje „Przegląd Techniczny”, który jest jednym z najstarszych w Europie czasopism publicystycznych o tematyce ogólnotechnicznej.